Category Archives: Stanovy

I. Základné ustanovenia Názov občianskeho združenia je Zelený kameň (ďalej len združenie). Združenie je dobrovoľnou, neziskovou organizáciou s právnou subjektivitou združujúcou občanov, ktorí realizujú ciele uvedené v čl. II. Sídlom združenia je Pichne 69, 069

Continue reading