Biele kamene

www.zemplinskehamre.sk

Projekt Biele Kamene vo Vihorlatských vrchoch ohrozuje lesy zapísané do svetového prírodného dedičstva Unesco (mapa)

Vzor Bielych kameňov smeruje do konkurzu

Pripomienky k Správu o hodnotení vplyvov na životné prostredie Strediska zimných športov Biele Kamene

Územná prognóza mikroregiónu Biele kamene a Územné plány VÚC Košice a Prešov

Územné plány obcí Zemplínske hámre, Kolonica a Stakčín
mapa zámeru Biele kamene

V júni 2008 bol ukončený proces posudzovania vplyvov na životné prostredie zámeru „Strediska zimných športov Biele kamene“. V začiatkoch (rok 2003) sme sa snažili zmeniť filozofiu tohto zámeru, no neuspeli sme. Práce okolo tohto projektu monitorujeme a aktívne sme sa zapájali do procesu posudzovania tohto zámeru. V prvom rade chceme zabrániť plánovaniu aktivít, ktoré si vyžiadajú trvalé odlesnenie na území CHKO Vihorlat.

Dúfali sme, že takéto aktivity budú jednoznačne odmietnuté zo strany štátnej ochrany prírody. Nestalo sa tak. Dňa 6.6.2008 MŽP SR vydalo záverečné stanovisko, ktoré odporúča realizáciu strediska zimných športov Biele kamene (časť LC Johaneska, LC Tarnovský potok). Do tohto procesu boli zapojené rôzne štátne orgány a subjekty, mimovládne organizácie (napr. LZ VLK Východné Karpaty, SPVK – Spolok priateľov Východných Karpát a Priama akcia), ale i občania z regiónu. Záverečné stanovisko nás neprekvapilo. Väčšina posudzovaných projektov, ktoré sa v minulosti dostali až k vydaniu záverečného stanoviska v rámci EIA, dopadla v neprospech životného prostredia a nepriaznivé aktivity sa, aj napriek odborným argumentom, naplánovali a zrealizovali na základe ich veľmi diskutabilných plusov. Napriek tomu, je účasť verejnosti pri rozhodovaní o takých veľkých zásahoch do prírody, akým je projekt Biele kamene, veľmi dôležitá. Toto zďaleka nie je koniec a nikto nebude môcť povedať, že projekt je bezvýhradne podporovaný.

Od decembra 2004, kedy posudzovanie (EIA) projektu Biele kamene začalo, sa udialo:

 1. bol predložený zámer projektu Biele kamene na MŽP SR (celý zámer je k dispozícií u nás alebo napr. MÚ Snina, OU ŽP Snina a na obecných úradoch dotknutých obcí)
 2. MŽP SR daný zámer rozoslalo príslušným orgánom a organizáciám na pripomienkovanie, ktoré trvalo 6 týždňov
 3. na základe pripomienok zvolalo MŽP SR rokovanie na KÚ v Prešove (18.2. 2005), kde sa mal určiť rozsah hodnotenia (štatutár Zeleného kameňa sa osobne zúčastnil a hájil záujmy ochrany územia CHKO Vihorlat a následne zaslal k jednaniu aj písomné stanovisko
 4. nakoľko kvôli nekonštruktívnej diskusii rozsah posudzovania nebol určený, konalo sa ďalšie stretnutie na MŽP SR v Bratislave (28.3. 2005) (Zelený kameň sa osobne nezúčastnil, ale zaslal písomné stanovisko
 5. 31.3. 2005 bol MŽP SR vydaný rozsah posudzovanie vplyvov na životné prostredie, v ktorom sa bude posudzovať cca jedna tretina zjazdoviek z pôvodného zámeru.
 6. V decembri 2007 bola zverejnená správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie Strediska zimných športov Biele Kamene (link). MŽP SR ju rozoslalo na príslušné orgány a organizácie na pripomienkovanie. Zelenému kameňu, VLKu ani inej mimovládnej organizácií nebola zaslaná! Stanoviská: Zelený kameň, VLK Východné Karpaty, KST
 7. 15.1.2008 o 15:00 sa na obecnom úrade v Zemplínskych hámroch konalo verejné prerokovanie správy o hodnotení. Zúčastnili sa ho aj zástupcovia Zeleného kameňa, VLK V.K., KST, SOS Bird Life
 8. 27.6.2008 nám bolo doručené záverečné stanovisko

Fotka Sninského kameňa

Združenie Biele kamene prepracovalo zámer podľa našich očakávaní. Zelený kameň v tejto súvislosti združením Biele kamene nebol oslovený. Posudzovať sa budú lyžiarske centrá Johaneska a Tarnovský potok.

Napriek rozdeleniu projektu na viaceré etapy je to stále extrémny zásah do CHKO Vihorlat a do cenných prirodzených lesov pod Sninským kameňom. V celom projekte, ktorý Biele kamene v rámci dlhodobej vízie stále chcú realizovať, ide okrem iného o trvalé odlesnenie cca 136 ha lesa . Posúdený variant počíta s odlesnením 39 ha. Na záver musíme podotknúť, že v územnom pláne obce Zemplínske hámre je v smernej časti celý návrh SZŠ Biele kamene v pôvodnom rozsahu a záväznej časti sú LC Johaneska a LC Tarnovský potok.

Súčasťou našich aktivít sú výlety, monitoring a brigády v dotknutom území.

Čo ešte čaká združenie Biele kamene na ceste do cieľa:

 1. musia získať desiatky miliónov slovenských korún na pokračovanie byrokratických úkonov (napr. územné a stavebné konanie)
 2. konanie o prevode pozemkov lesného pôdneho fondu na iný typ pozemku
 3. získanie súhlasu na zničenie alebo poškodenie biotopu európskeho alebo národného významu
 4. územné konanie
 5. stavebné konanie
 6. získanie niekoľkých miliárd slovenských korún na realizáciu stavby


Súvisiace súbory na stiahnutie:
typ doczákon EIA
typ pdfStanovisko MP SR k projektu Biele kamene
typ pdfStanovisko CHKO Vihorlat k projektu Biele kamene
typ pdfStanovisko OZ Zelený kameň k projektu Biele kamene
typ pdfStanovisko ŠOP SR k projektu Biele kamene
typ pdfZákladné údaje z prvého zámeru projektu Biele kamene
typ pdfPodrobnejšie informácie o prvom zámere projektu Biele kamene
typ pdfStanovisko OZ Zelený kameň k rozsahu posudzovania projektu Biele kamene
typ pdfKonečná verzia rozsahu posudzovania projektu Biele kamene (MŽP SR)
typ pdfPripomienky k návrhu rozsahu posudzovania projektu Biele kamene
typ docZáverečné stanovisko k projektu Biele kamene