Naša činnosť

Občianske združenie Zelený kameň je nezisková mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody a životného prostredia predovšetkým v pohorí Vihorlat a jeho blízkom okolí. Našim cieľom je popri ochrane prírody podporovať alternatívny spôsob života s dôrazom na ekologické aspekty. Snažíme sa posilňovať efektívnu účasť občanov na rozhodovaní vo veciach verejného záujmu a sme výlučne dobrovoľnícka organizácia.

Našu činnosť by sme mohli rozdeliť do šiestich oblastí. Lesy, stromy, odpady, turistika, eko-komunita a kultúra.

LESY

Aktívne sa zapájame do pripomienkovania zámeru projektu Strediska zimných športov Biele kamene na rôznych úrovniach. Našim cieľom je zabrániť trvalému odlesneniu v území CHKO Vihorlat. Tento cieľ chceme dosiahnuť zastavením zámeru projektu alebo jeho úpravou.

STROMY

Už od novembra 2004 úspešne bránime odpredaju časti mestského parku pri Vihorlate s.r.o. kde rastie 545 stromov a 129 krovín, ktorým po odpredaji pozemku hrozí pre výstavbu supermarketu zánik. Zúčastňujeme sa konaní o povoľovaní výrubov drevín v meste. Dávame k nim stanoviská a v opodstatnených prípadoch chránime verejnú zeleň.

ODPADY

V Snine sa zavádza separovaný zber odpadov. Jeho ekologické prínosy sú priamo úmerné aktívnemu prístupu každého z nás. Preto pomáhame pri zavádzaní separácie v našom meste hlavne osvetou medzi občanmi. Spoluorganizujeme súťaž pre školy Neseparuj sa a separuj!. Realizujeme prednášky na školách, besedy v TV, na základe diskusií z občanmi sme navrhli opatrenia na zlepšenie separácie. V rámci našich možností sa budeme snažiť tieto opatrenia a aktivity uviesť do praxe.

TURISTIKA

Organizujeme jedno alebo viacdňové „túlačky“ okolitými lesmi. Chodíme peši alebo na bicykli. Spíme v lese pod „širákom“. Spoznávame okolitú prírodu, monitorujeme negatívne činnosti v lese, ktoré následne v rámci možností napravujeme. Podporujeme komunikáciu medzi návštevníkmi prírody umiestňovaním vrcholových kníh (Napríklad na Sninskom kameni, Dieli, Nežabci a Ďurkovci).

KULTÚRA

Organizujeme rôzne kultúrne akcie z alternatívneho umeleckého spektra. Ide najmä o verejné prezentácie filmu, divadla, hudobných koncertov a fotografie, ktoré sa venujú ochrane prírody, ľudských práv a presadzovaniu nekonzumného spôsobu života.

Kvalita a kvantita týchto aktivít závisí predovšetkým na aktívnom prístupe každého z nás. Preto, ak sme ťa zaujali, tak sa nám pokojne ozvi. Podrobnejšie informácie o spomenutých aktivitách a organizácii nájdeš na tejto stránke, telefónnom čísle alebo poštovej adrese.