Stanovy občianskeho združenia ZELENÝ KAMEŇ

I. Základné ustanovenia
Názov občianskeho združenia je Zelený kameň (ďalej len združenie). Združenie je dobrovoľnou, neziskovou organizáciou s právnou subjektivitou združujúcou občanov, ktorí realizujú ciele uvedené v čl. II.
Sídlom združenia je Pichne 69, 069 01 Snina, Slovenská republika.
Združenie pôsobí na miestnej a regionálnej úrovni.

II. Ciele a činnosť
Cieľom združenia je brániť prírodu a krajinu predovšetkým pohoria Vihorlat a jeho okolia, presadzovať environmentálnu, sociálnu a ekonomickú spravodlivosť, rozvíjať demokraciu a otvorenú občiansku spoločnosť, podporovať vyvážený rozvoj regiónu, posilňovať efektívnu účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejného záujmu.
Združenie zároveň vzniká priamo za účelom ochrany životného prostredia pri plánovanej výstavbe Strediska
zimných športov Biele Kamene podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA).
Hlavným cieľom združenia v rámci procesu posudzovania uvedeného strediska zimných športov je zabrániť
akémukoľvek odlesneniu a výrubu lesa v chránených územiach.
Na dosiahnutie svojich cieľov združenie oslovuje, podporuje a aktivizuje občanov a občianske iniciatívy na
miestnej a regionálnej úrovni.
Svoje ciele združenie napĺňa aktívnym vstupovaním do konaní a rozhodovacích procesov, presadzovaním
legislatívnych zmien, osvetovou, informačnou, publikačnou a vzdelávacou činnosťou, organizovaním akcií, projektov,
kampaní a podujatí, vytváraním koalícii a partnerstiev a ďalšími aktivitami zabraňujúcimi ničeniu prírody a krajiny.

III. Členstvo v združení
Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom sa môže stať osoba staršia ako 18 rokov, ktorá súhlasí s právami a povinnosťami členov.
Členstvo v združení vzniká vlastnoručným zápisom do knihy členov.
Členstvo v združení zaniká:

 • vlastnoručným záznamom v knihe členov
 • písomným prehlásením člena o vystúpení zo združenia
 • vylúčením člena
 • úmrtím člena
 • zánikom združenia

O vylúčení člena rozhoduje rada trojštvrtinovou väčšinou všetkých členov rady.

IV. Práva a povinnosti členov
Členovia podľa svojich schopností a možností podporujú ciele združenia a konajú v súlade so stanovami
združenia.
Členovia majú právo voliť a byť volení do orgánov združenia, spolupracovať so združením alebo sa aktívne
podieľať na jeho činnosti a byť informovaný o činnosti a zámeroch združenia.

V. Orgány združenia
Orgánmi združenia sú:

 • zhromaždenie
 • rada
 • predseda rady

VI. Zhromaždenie
Zhromaždenie je spoločné stretnutie členov združenia, prostredníctvom ktorého členovia realizujú svoje práva
v združení. Zhromaždenie zvoláva minimálne raz ročne predseda rady najmä prostredníctvom regionálnych médií.

VII. Rada
Rada je najvyšším a zároveň riadiacim orgánom združenia. Členom rady sa môže stať iba člen združenia.
Prvými členmi rady sa stávajú automaticky všetci členovia prípravného výboru združenia, ktorý sú zároveň prvými
zakladajúcimi členmi združenia.
Rada rozhoduje o základných otázkach združenia, najmä:

 • určuje smerovanie a stratégiu združenia
 • volí a odvoláva spomedzi členov rady predsedu rady
 • prijíma nových členov rady
 • kontroluje činnosť predsedu rady
 • vedie knihu členov združenia
 • rozhoduje o vylúčení člena združenia, ktorí koná v rozpore so stanovami združenia
 • schvaľuje zmeny stanov združenia a v prípade potreby aj vnútorné organizačné predpisy združenia
 • rozhoduje o zlúčení alebo dobrovoľnom rozpustení združenia
 • ustanovuje likvidátora v prípade zániku združenia

Rada rozhoduje trojštvrtinovou väčšinou všetkých členov rady. Rada sa schádza podľa potreby, minimálne však
dvakrát ročne.
Rada si v prípade potreby môže vytvoriť poradný výbor. Poradný výbor má najmenej 3 členov, ktorí nemusia
byť členmi združenia. Členstvo v poradnom výboru je dobrovoľné.

VIII. Predseda rady
Predseda rady je štatutárnym a výkonným orgánom združenia, ktorý je oprávnený konať v mene združenia.
Predseda rady rozhoduje najmä o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou a fungovaním združenia, zvoláva
zhromaždenie, pripravuje podklady pre radu, pripravuje ročnú správu o činnosti združenia a rozhoduje o otázkach, ktoré
s činnosťou združenia súvisia a ktoré nepatria do kompetencií rady, najmä rozhoduje v občiansko-právnych
a administratívnych vzťahoch organizácie.
Predsedu rady volí a odvoláva rada trojštvrtinovou väčšinou všetkých členov rady. Predsedom rady sa môže stať
iba člen rady.

IX. Zásady hospodárenia
Združenie nie je založené za účelom dosahovania zisku, ale cieľov uvedených v čl. II týchto stanov. Majetok
združenia tvoria finančné a hmotné prostriedky získané z dobrovoľných príspevkov, príspevkovej činnosti, dotácií,
darov, grantov a iných príspevkov získaných a využívaných jedine na naplnenie cieľov združenia v súlade so stanovami
a všeobecne záväznými predpismi.

X. Zánik združenia
Združenie zaniká zlúčením alebo rozpustením na základe rozhodnutia rady trojštvrtinovou väčšinou všetkých
členov rady. Pri zániku združenia menuje rada likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu. Likvidačný zostatok môže byť
prevedený len na organizáciu zriadenú na podobný účel, ktorej cieľom nie je dosahovanie zisku. Združenie sa môže
zlúčiť iba s občianskym združením zriadeným na podobný účel, ktorého cieľom nie je dosahovanie zisku.

XI. Záverečné ustanovenia
Návrh týchto stanov bol prerokovaný a chválený prípravným výborom združenia na svojom zasadnutí dňa
21. januára 2005 v Snine. Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra, stanovy nadobúdajú účinnosť dňom
registrácie.