Územné plány obcí Zemplínske hámre, Kolonica a Stakčín

V auguste 2006 obce Zemplínske hámre a Kolonica oznámili vypracovávanie strategického dokumentu (t.j. územný plán obce). Obec Stakčín pripravuje doplnok do územného plánu obce. Predpokladáme, že budú snahy dostať projekt SZŠ Biele kamene do záväzných častí územných plánov obcí. To je dôvod, prečo nás tento proces zaujíma a budeme sa ho zúčastňovať. Zelený kameň zatiaľ nevydal v tejto veci žiadne stanovisko, nakoľko bolo vydané stanovisko VLK Východné Karpaty, ktoré momentálne postačuje.

Podľa § 4 ods.1 príloha zákona č.1, územné plány obcí do 2000 obyvateľov, na území, ktorých sa nachádza navrhované vtáčie územie, územie európskeho významu alebo územie, ktoré patrí do sústavy Natura 2000 podliehajú povinnému posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona 24/2006 Z.z. Túto podmienku obce spĺňajú.

Dňa 27.8. 2007 o 13:30 hod. sa konalo verejné prerokovanie konceptu územného plánu obce Zemplínske Hámre a správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Zemplínske Hámre“. Na tomto prerokovaní sa z verejnosti zúčastnili len zástupcovia Zeleného kameňa, LZ VLK Východné Karpaty, SOS Bird Life Slovensko a KST Snina. Ani miestni obyvatelia, ani nikto iný, sa na tomto prerokovaní, ktoré sa konalo v dosť nevhodnom čase, nezúčastnil. Pred verejným prerokovaním sa konalo neverejné prerokovanie za účasti štátnej správy a organizácií.

Podklady k územnému plánu nájdete na eia.enviroportal.sk/detail/uzemny-plan-obce-zemplinske-hamre

Stanoviská jednotlivých organizácií:

Pokiaľ obec naše stanoviská neakceptuje, musí s nami naše pripomienky ešte prerokovať osobne. Do 11.1. 2008 nás obec nekontaktovala.

Obec Kolonica a Stakčín zatiaľ nemajú dokončený návrh územného plánu obce.

Návrh rozsahu posudzovania územného plánu obce Zemplínske hámre ste mohli pripomienkovať na OÚ ŽP v Snine v roku 2007.

Viac informácií na Obecných úradoch daných obcí, Obvodnom úrade životného prostredia Humenné – pracovisko Snina a na www.enviroportal.sk.